VHK Kylmärakennus Oy

Erosen Kala Oy, Savonlinna

valmis 2016

VHk Kylmärakennus Oy